Loading...

Please choose your preferred region:
PRIVACYBELEID

Beste gebruiker,

Soffass respecteert uw privacy en beschermt uw persoonlijke gegevens.
Hieronder vindt u een informatiemededeling, opgesteld in overeenstemming met de artikelen 13 en 14 van de Europese Verordening nr. 679/2016, betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna kortheidshalve de “Verordening” genoemd) over de verwerking van uw persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u onze websites raadpleegt en/of gebruik maakt van de diensten die daarop zijn opgenomen.

 De algemene regels inzake gegevensverwerking, de regels inzake cookies, en de manieren waarop u altijd de toestemming voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens in kunt trekken, worden hieronder beschreven.

 Uw persoonlijke gegevens zullen door Sofidel verwerkt worden in overeenstemming met de rechtsbeginselen en regelgeving. Wij wijzen erop dat wij met de verwerking van persoonsgegevens bedoelen elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, beperking, uitwissing of vernietiging.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De verwerkingsverantwoordelijke is Soffass S.p.A., met zetel in Via Fossanuova n. 59 – 55016 te Porcari (LU) (hierna “verwerkingsverantwoordelijke” of “Soffass” genoemd), bereikbaar op het volgende adres [email protected].

De verwerkingsverantwoordelijke heeft een functionaris voor gegevensbescherming (“Data Protection Officer” of “DPO”) aangesteld, die te bereiken is op [email protected].  

2. CATEGORIEËN EN SOORTEN AAN VERWERKING ONDERHEVIGE PERSOONSGEGEVENS

Gebruik van de sites www.nicky.eu, www.nicky.ie, www.nickytissue.co.uk, www.nicky.us, www.cosynel.be, www.kittensoft.com, www.letrefle.fr, www.thelyckefamily.com, www.nalys.superkraft.be/be, www.softis.de, www.sopalin.fr, www.regina.eu, www.regina.uk.com, www.sofidelshop.com (hierna kortheidshalve de “Sites” genoemd), kan de verwerkingsverantwoordelijke de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • a. Browsergegevens

We verwijzen naar al die parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving die u gebruikt, met inbegrip van het IP-adres, de locatie (land), de domeinnamen van de computers, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de op de Sites aangevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvragen, de methode die wordt gebruikt om de aanvragen naar de server te sturen, de grootte van het bestand dat als antwoord op een aanvraag wordt verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord dat door de server wordt gegeven (succesvol, fout, enz.), enzovoort. Dit is informatie die door de Sites wordt verzameld en hun werking mogelijk maakt.

Wij delen u mee, dat deze persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt door de verwerkingsverantwoordelijke om anonieme statistische informatie over het gebruik van de Sites te verkrijgen, alsook om de correcte werking ervan te controleren en eventuele storingen en/of misbruiken op te sporen.

Deze persoonsgegevens worden onmiddellijk na de verwerking gewist, tenzij wij de daders moeten identificeren in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de Sites of derden.

 • b. Gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt

Wij verwijzen naar de persoonsgegevens die u vrijwillig invoert in de formulieren voor het verzamelen van informatie die op de Sites aanwezig kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld het informatieaanvraagformulier in de rubriek “Contact”, via welke u wordt gevraagd uw contactgegevens in te voeren, zoals bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, woonplaats en/of provincie, e-mailadres en/of telefoonnummer, alsmede de persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van verzoeken om informatie die zijn verzonden naar de op de Sites gepubliceerde e-mailadressen van de klantenservice van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c. Gegevens verwerkt wegens online verleende diensten

Onverminderd de verwijzing naar specifieke informatie die beschikbaar kan zijn in de verschillende rubrieken van de Sites, is dit document ook van toepassing op de verwerking van de gegevens die u vrijwillig verstrekt met het oog op de uitvoering van de online verleende diensten. Wij verwijzen bijvoorbeeld naar de dienst van registratie en toegang tot uw persoonlijke ruimte, waarbinnen uw persoonsgegevens zoals personalia en contactgegevens zullen worden verwerkt.

 • d. Cookies

Klik hier voor het cookiebeleid.

 • e. Gegevens van derden die vrijwillig door u zijn verstrekt

Bij het gebruik van de diensten van de Sites kunnen persoonsgegevens van derden worden verwerkt, die door u aan de verwerkingsverantwoordelijke worden meegedeeld (zoals bijvoorbeeld in het geval van gegevens die worden verstrekt voor de aankoop van producten die naar derden moeten worden verzonden). In het licht van deze hypothesen handelt u als een autonome verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, waarbij u vanaf heden garandeert dat de verwerking van gegevens van derden, waar nodig, berust op de voorafgaande verkrijging – van uw kant – van de toestemming van de derde.

3. DOEL VAN DE VERWERKING

Uw persoonsgegevens worden, zo nodig met uw toestemming, verwerkt voor de volgende doeleinden, voor zover van toepassing:

   1. a) het mogelijk maken van navigatie op de sites en het verlenen van diensten zoals, onder meer, deelname aan prijsvragen, prijstrekking overeenkomstig de door de verwerkingsverantwoordelijke naar behoren op de betrokken site gepubliceerde wedstrijdregels, met inbegrip van het beheer van beveiligingsprofielen;
   2. b) met verwijzing naar de website www.sofidelshop.com voor het beheer van online verkoopdiensten, facturering, verwerking van retourzendingen, controle van de status van geplaatste bestellingen, alsmede om te reageren op door u aan de verwerkingsverantwoordelijke gedane verzoeken met betrekking tot after-sales, informatie over retourzendingen van producten, en verzending.
   3. c) te reageren op verzoeken die door u zijn ingediend via de daartoe bestemde formulieren die beschikbaar zijn op de Sites of via de e-mailadressen van de klantenservice die op de Sites zijn gepubliceerd;
   4. d) met uw toestemming, om u promotie- en marketingcommunicatie te sturen, met inbegrip van nieuwsbrieven, promotieaanbiedingen, commerciële initiatieven, reclamemateriaal, directe verkoop en marktonderzoek, over producten en diensten van de verwerkingsverantwoordelijke en/of zakenpartners, evenals uitnodigingen voor evenementen en initiatieven georganiseerd door de verwerkingsverantwoordelijke of groepsmaatschappijen, via geautomatiseerde middelen (sms, mms, e-mail, geautomatiseerde oproepsystemen zonder operator, gebruik van sociale netwerken, pushmeldingen, whatsapp, fax) en niet (papieren post, telefoon met operator);
   5. e) met uw toestemming, om uw aankoopkeuzes en gedragsvoorkeuren te analyseren, om gepersonaliseerde communicatie en commerciële voorstellen beter te structureren, om algemene analyses uit te voeren met het oog op strategische oriëntatie en commerciële inlichtingen, en in het algemeen voor profileringsactiviteiten;
   6. f) voor statistische evaluatie- en controledoeleinden; dit doel omvat een analyse van geaggregeerde informatie die geen betrekking heeft op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen en derhalve geen persoonsgegevens vormt en de verwerkingsverantwoordelijke geenszins in staat stelt uw identiteit te achterhalen;
   7. g) om te voldoen aan verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving of EU-wetgeving, of om te voldoen aan verzoeken van de autoriteiten;
   8. h) indien dit noodzakelijk is om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

4. RECHTSGRONDSLAG EN VERPLICHT OF FACULTATIEF KARAKTER VAN DE VERWERKING

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden a), b) en c) is artikel 6, lid 1, onder b), van de verordening, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de levering van de door u gevraagde diensten. Het verstrekken van persoonsgegevens voor deze doeleinden is facultatief, maar indien dit niet gebeurt, is het onmogelijk toegang te krijgen tot de gevraagde diensten.

De verwerking voor de onder d) en e) beschreven marketing- en profileringsdoeleinden is gebaseerd op de verlening van uw toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder a). Uw toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden is dus volledig facultatief en heeft geen invloed op het gebruik van de andere diensten die door de Sites worden aangeboden. Wat de marketingdoeleinden betreft, dient te worden opgemerkt dat de verwerkingsverantwoordelijke één enkele toestemming verzamelt voor de hier beschreven marketingdoeleinden, overeenkomstig de algemene bepaling van de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit “Richtlijnen inzake reclameactiviteiten en het tegengaan van spam” van 4 juli 2013. Indien u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketing- of profileringsdoeleinden, kunt u dit te allen tijde doen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke op de adressen die in de rubriek “Contacten” van dit privacybeleid zijn vermeld.

Tot slot moet erop gewezen worden dat de onder f) bedoelde verwerking, die geen betrekking heeft op persoonsgegevens, niet onder de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens valt en derhalve vrij door de verwerkingsverantwoordelijke kan worden uitgevoerd.

Het onder g) genoemde doeleinde is een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 6, lid 1, onder c), van de verordening.

De verwerkingen die voor de onder h) genoemde doeleinden worden verricht, zijn gebaseerd op het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 6, lid 1, onder e), van de verordening.

5. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens kunnen, voor de aangegeven doeleinden, worden gedeeld met de volgende ontvangers:

   • – Personen die gewoonlijk als verantwoordelijke voor de verwerking optreden in de zin van artikel 28 van de verordening namens de verwerkingsverantwoordelijke, met name: personen die belast zijn met de verlening van de diensten (bv. hostingproviders of aanbieders van e-mailplatforms); personen die gemachtigd zijn technisch onderhoud te verrichten (met inbegrip van het onderhoud van netwerkapparatuur en elektronische communicatienetwerken), enz. De complete lijst van verantwoordelijken voor de verwerking is beschikbaar door een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de verwerkingsverantwoordelijke op de adressen die in de rubriek “Contacten” van dit privacybeleid zijn vermeld.
   • – Personen die door de verwerkingsverantwoordelijke zijn gemachtigd om persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van activiteiten die strikt verband houden met de dienstverlening, en die zich tot geheimhouding hebben verplicht of een passende wettelijke geheimhoudingsplicht hebben.
   • – Personen, instanties of autoriteiten voor wie het op grond van wettelijke bepalingen of op gezag van de autoriteiten verplicht is uw persoonsgegevens mede te delen;
   • – Uw gegevens kunnen toegankelijk zijn voor andere bedrijven van de Sofidel Groep voor dezelfde doeleinden als hierboven vermeld en/of voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), en de overwegingen 47 en 48 van de verordening.

6. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Sommige van uw persoonsgegevens worden gedeeld met personen die zich buiten de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden. De verwerkingsverantwoordelijke zorgt ervoor dat de verwerking van uw persoonsgegevens door deze partijen plaatsvindt in overeenstemming met de artikelen 44 – 49 van de verordening. Overdracht kan immers gebaseerd zijn op een adequaatheidsbesluit of op door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, of op een andere passende rechtsgrondslag. Meer informatie is beschikbaar door een schriftelijk verzoek te richten aan de verwerkingsverantwoordelijke op de adressen die in de rubriek “Contacten” van dit privacybeleid zijn vermeld.

7. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die voor de onder a) en c) genoemde doeleinden worden verwerkt, worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om die doeleinden te verwezenlijken.

Persoonsgegevens die voor de onder b) genoemde doeleinden worden verwerkt, worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om die doeleinden te verwezenlijken, d.w.z. gedurende de tijd die nodig is om het contract uit te voeren, wettelijke of contractuele garanties te bieden, in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen (zie met name ook art. 2946 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek e.v.).

Voor de onder c) en d) genoemde doeleinden worden uw persoonsgegevens in plaats daarvan verwerkt gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, met inachtneming van het in artikel 5, lid 1, onder c), van de AVG bedoelde beginsel van minimalisering, en in elk geval totdat uw toestemming is ingetrokken. Wanneer de toestemming wordt ingetrokken, worden de gegevens die voor de onder c) en d) genoemde doeleinden worden verwerkt, permanent gewist of anoniem gemaakt.
In het algemeen behoudt de verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voor uw gegevens zo lang te bewaren als nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan hij/zij onderworpen is of om te voorzien in defensieve behoeften. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de verwerkingsverantwoordelijke om uw persoonsgegevens te bewaren gedurende de bij wet bepaalde en toegestane periode om de eigen belangen te beschermen (art. 2947 van het Burgerlijk Wetboek).
Meer informatie over de bewaringstermijn van gegevens en de criteria die worden gebruikt om deze termijn vast te stellen, kan worden aangevraagd door een schriftelijk verzoek te richten aan de verwerkingsverantwoordelijke op de adressen die in de rubriek “Contacten” van dit privacybeleid zijn vermeld.
Voor de onder c) en d) genoemde doeleinden worden uw persoonsgegevens in plaats daarvan verwerkt gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, met inachtneming van het in artikel 5, lid 1, onder c), van de AVG bedoelde beginsel van minimalisering, en in elk geval totdat uw toestemming is ingetrokken. Wanneer de toestemming wordt ingetrokken, worden de gegevens die voor de onder c) en d) genoemde doeleinden worden verwerkt, permanent gewist of anoniem gemaakt.
In het algemeen behoudt de verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voor uw gegevens zo lang te bewaren als nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan hij/zij onderworpen is of om te voorzien in defensieve behoeften. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de verwerkingsverantwoordelijke om uw persoonsgegevens te bewaren gedurende de bij wet bepaalde en toegestane periode om de eigen belangen te beschermen (art. 2947 van het Burgerlijk Wetboek).
Meer informatie over de bewaringstermijn van gegevens en de criteria die worden gebruikt om deze termijn vast te stellen, kan worden aangevraagd door een schriftelijk verzoek te richten aan de verwerkingsverantwoordelijke op de adressen die in de rubriek “Contacten” van dit privacybeleid zijn vermeld.

8. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 22 van de verordening heeft u te allen tijde recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U kunt met name verzoeken om rectificatie(ex artikel 16), wissing( ex artikel 17), beperking(ex artikel 18) en portabiliteit van gegevens(ex artikel 20), om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, met inbegrip van profilering, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of u op een soortgelijke manier sterk beïnvloedt(ex artikel 22), alsmede om intrekking van enige toestemming die u hebt gegeven (ex artikel 7, lid 3).

Daarnaast kunt u een verzoek indienen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, waarin u de redenen voor uw bezwaar aantoont: de verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor uw verzoek in overweging te nemen, dat niet geaccepteerd zal worden in geval van het bestaan van dwingende legitieme gronden voor verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Wij informeren u ook dat u het recht hebt om op elk moment en zonder rechtvaardiging bezwaar te maken tegen profilering en de verzending van direct marketing d.m.v. geautomatiseerde middelen (bv. sms, mms, e-mail, geautomatiseerde oproepsystemen zonder operator, gebruik van sociale netwerken, push-notificaties, whatsapp, fax) en niet (papieren post, telefoon met operator). Bovendien doet dit, wat direct marketing betreft, geen afbreuk aan de mogelijkheid om dit recht ook gedeeltelijk uit te oefenen, d.w.z. in dit geval, door bijvoorbeeld alleen bezwaar te maken tegen de verzending van geautomatiseerde reclameboodschappen.

Verzoeken dienen schriftelijk te worden gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op de adressen die in de rubriek “Contacten” van dit privacybeleid vermeld staan.
In ieder geval hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij debevoegde toezichthoudende autoriteit (Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit), overeenkomstig artikel 77 van de verordening, indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de vigerende wetgeving, of om juridische stappen te ondernemen overeenkomstig artikel 79 van de verordening.

9. WIJZIGINGEN

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor de inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te actualiseren, mede als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. De verwerkingsverantwoordelijke nodigt u daarom uit deze rubriek regelmatig te bezoeken om kennis te nemen van de meest recente en bijgewerkte versie van het privacybeleid, zodat u altijd op de hoogte bent van de verzamelde gegevens en het gebruik dat de verwerkingsverantwoordelijke ervan maakt.

10. CONTACTEN

Om bovenstaande rechten uit te oefenen of voor enig ander verzoek, kunt u schrijven naar de verwerkingsverantwoordelijke op [email protected]. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het kantoor van de verwerkingsverantwoordelijke op bovenstaand adres en/of per e-mail op [email protected]